Claudio Dessi Nyereményjáték
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
Leírás és részvételi feltételek

 1. Általános rendelkezések
  Claudio Dessi Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője Claudio
  Dessi Kft. (1107 Budapest Szállás utca 21.)
  A Nyereményjáték lebonyolítását a Szervező végzi.
  A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a
  promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.
   
 2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek
  Nyereményjáték mechanizmus
  A szervező, a Rozália Rácz facebook oldalon
  (https://www.facebook.com/claudiodessibyrozaliaracz) nyereményjátékot hirdet az alább
  meghatározott játékszabályok alapján.
  A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználók
  Claudio Dessi Kft. által 2023.04.11. és 2023.04.16. között közzétett játékra felhívó
  bejegyzés alatt hozzászólás formájában jelentkezhetnek a játékban való részvételre.
  A nyereményjáték 2023.04.11. és 2023.04.16. között tart. A 2023.04.16. Rácz Rozália
  élő videója után a nyereményjátékban való részvételre lehetőség nincs. Az élő videó
  időpontját 2023. 04. 16-án tesszük közzé.
  A nyereményjáték végén Rácz Rozália véletlenszerűen kisorsol 3 db nyertest
  hozzászólók közül. A 3 darab nyertes között 3 darab, darabonként 4000 forint értékű
  belépőjegyet sorsolunk ki a Budapest Fashion Week rendezvényére, melynek időpontja
  2023.04.21. 19 óra.
  Részvételi feltételek:
  A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18
  éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2.
  pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése,
  valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.
   
 3. Kizárások
  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát
  a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy
  megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges

megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Rozália Rácz Facebook
oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a
Rozália Rácz Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.
A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció
teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat
és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A játék időtartama:
  A nyereményjáték 2023.04.11. és 2023.04.16. között tart. A 2023.04.16. Rácz Rozália
  élő videója után a nyereményjátékban való részvételre lehetőség nincs. Az élő videó
  időpontját 2023. 04. 16-án tesszük közzé.A nyertes kiválasztása
  A nyereményjáték végén Rácz Rozália a Claudio Dessi Kft. megbízásából
  véletlenszerűen kisorsolja a 3 darab nyertest a hozzászólók közül.
  Az eredményhirdetést követően a nyerteseknek jelentkeznie kell üzenetben, az ezt
  követő 1 munkanapon belül. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik a nyertes, helyette új
  nyertes kerül kiválasztásra.
 2. A nyeremények átvételének feltételei
  A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem váltható.
  A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott
  adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.
 3. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
  A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem
  terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a
  Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen
  felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.
 4. Adatkezelés
  A játék adatfeldolgozója a lebonyolítója a Claudio Dessi Kft. A Promócióban részt vevő
  személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció
  során történő adatkezelés célját megértette. Ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes
  hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a
  Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és
  dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által
  szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos
  adatvédelmi törvényrendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az
  érintett hozzájárulása. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy
  a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, lakcímének, esetlegesen
  telefonszámának Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása.

A játékosok által a Rozália Rácz Facebook oldalán megosztott tartalmat Claudio Dessi
Kft. marketing célokra felhasználhatja.
A játékosok személyes adatait a Szervező/ Lebonyolító további harmadik személyeknek
nem adja tovább. A Szervező / Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők
személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben
foglaltaknak megfelelően kezeli.
A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor
tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes
adataik helyesbítését.
Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és addig tart, amíg az
adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik.
A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a
jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő
férhet hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség
teljesítésére kötelesek.
A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást Rozália Rácz Facebook oldalán kérhető.

 1. Felelősség kizárása
  A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár
  mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk
  és veszteségek megtérítését.
  Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a
  Promócióból. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett
  tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek,
  valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért
  kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok
  kifejezett rendelkezéssel tiltják.
  Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a
  Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.
  A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen
  formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe
  nem hozható.
  A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók
  magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a
  jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói
  megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal okozott következményekért.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt
tudomásul veszik és elfogadják.
Claudio Dessi Kft.
Szervező
2023.04.11.